Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Nieustanne nowelizacje przepisów powodują, że wielu Przedsiębiorców napotyka trudności przy rozliczeniach z budżetem, wypełnianiu deklaracji, sporządzaniu rozliczeń pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą stad proponujemy swoje usługi , które pozwolą uniknąć pomyłek, wątpliwości i nieprzyjemnych skutków popełnionych błędów.

Księga Przychodów i Rozchodów

Księga Przychodów i Rozchodów – usługa ta skierowana jest do osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Usługa ta obejmuje::

 • dokonywanie zapisów w KPiR, miesięczne rozliczanie podatków, przygotowywanie obowiązujących deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i wyposażenia,
 • sporządzenie list płac i prowadzenie dokumentacji i deklaracji ZUS,
 • roczne rozliczenie działalności wraz z dopełnieniem obowiązków wobec Urzędów Skarbowych (deklaracje PIT) także i przy tej usłudze nasza kontrola czuwa nad właściwością dokonywanych zapisów i poprawnością księgowanych dokumentów.

Podatki to jeden z ważnych obszarów działalności firmy. Pomagamy klientom we wszystkich obszarach działalności, na które mają wpływ podatki wykorzystując wiedzę i wieloletnie doświadczenie naszych pracowników i współpracowników. W naszym gronie są byli pracownicy służb skarbowych.
Oferujemy specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, między innymi z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz podatku VAT.

Księgi Rachunkowe

Księgi Rachunkowe – dotyczy to podmiotów gospodarczych, które są zobowiązane na podstawie art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych nie polega tylko na „ślepym wklepywaniu danych” lecz na świadomym, profesjonalnym dokonywaniu zapisów na podstawie prawidłowo sporządzonych dowodów a następnie przeprowadzeniu analizy i kontroli tych zapisów, wyciągnięciu wniosków i sygnalizowaniu klientom ujawnionych braków czy zagrożeń.

Nieustanne nowelizacje przepisów powodują, że wielu Przedsiębiorców napotyka trudności przy rozliczeniach z budżetem, wypełnianiu deklaracji, sporządzaniu rozliczeń pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą stad proponujemy swoje usługi, które pozwolą uniknąć pomyłek, wątpliwości i nieprzyjemnych skutków popełnionych błędów.

Usługa ta obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowych,
 • sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości jak i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
 • kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT jak również rozliczenie tego podatku,
 • sporządzenie list płac i prowadzenie dokumentacji i deklaracji ZUS,
 • przygotowywanie obowiązujących deklaracji podatkowych miesięcznych i rocznych,
 • sporządzanie raportów na potrzeby wewnętrzne firmy wg. uzgodnionych wzorców,
 • wyprowadzanie zaległości rachunkowo – podatkowych i kontrola ksiąg,
 • nadzór nad księgami prowadzonymi we własnym zakresie przez klientów,
 • tworzenie zasad (polityki) rachunkowości, regulaminów, instrukcji obiegu dowodów księgowych,
 • dostęp do danych księgowych przez Internet.

W ramach usługi oferujemy:

 • przygotowanie list płac,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • rozliczenie Podatku dochodowego od osób fizycznych (pracownicy),
 • comiesięczne wyliczanie wysokości należnych składek ZUS,
 • wypełnianie deklaracji ZUS,
 • wypełnianie druków przelewów do ZUS-u,
 • rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło,
 • przygotowanie deklaracji rocznych dla pracowników zatrudnionych na umowy o dzieło i zlecenie.