Badanie sprawozdań finansowych

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje rewizję finansową:

  • sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub/i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR),
  • informacji finansowych/pakietów konsolidacyjnych sporządzonych zgodnie z regulacjami obowiązującymi naszych klientów (np. zgodnie z zasadami rachunkowości grupy kapitałowej do której należy spółka itp.)

Usługi rewizji finansowej realizujemy w oparciu o:

  • Krajowe Standardy Rewizji Finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
  • Międzynarodowe Standardy Badania i inne wiążące.

Celem badania jest uzyskanie wystarczającej pewności, czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia, niezależnie od tego, czy zostało ono spowodowane błędem czy oszustwem co pozwoli na wyrażenie opinii, że jest ono we wszystkich istotnych aspektach sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej.
Badanie sprawozdań finansowych wykonywane przez naszą firmę oparte jest na krajowych i międzynarodowych standardach rewizji finansowej. Ma to szczególne znaczenie w środowisku gospodarczym, w którym coraz większy nacisk kładzie się na niezależność biegłych rewidentów, odpowiedzialność oraz ład korporacyjny. Oświadczamy, iż zarówno podmiot jak i wyznaczeni biegli rewidenci wykonujący czynności rewizji finansowej spełniać będą ustawowo określone warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

Aby prawidłowo zaplanować procedury badania koncentrujemy się przede wszystkim na zidentyfikowaniu ryzyk poprzez zrozumienie działalności i specyfiki branży naszych Klientów. Stworzyliśmy procedury i narzędzia, które umożliwią efektywne wykorzystanie audytu do wspierania merytorycznego badanych podmiotów w eliminowaniu ujawnionych nieprawidłowości. Dzielimy się wiedzą, zdobytym doświadczeniem oraz posiadanymi zasobami. Dzięki temu wnioski z przeprowadzonych czynności stanowią wartość dodaną dla naszych Klientów a nam pozwalają usprawniać wewnętrzne procedury oraz procesy.

Posiadamy bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych firm o zróżnicowanym profilu i rozmiarach działalności.
Dzięki doświadczonym oraz wysoko wykwalifikowanym biegłym rewidentom i specjalistom ds. finansów i rachunkowości zapewniamy optymalne nieszablonowe i kompleksowe rozwiązania oparte na elastyczności czego gwarantem jest młodzieńczy entuzjazm wsparty doświadczeniem starszych kolegów i koleżanek (rokrocznie do realizacji zadań zatrudniamy około 40 biegłych rewidentów posiadających doświadczenie różnych branż gospodarki).
Niezależność oraz samodzielność pozwalają na elastyczność i indywidualne podejście w odniesieniu do potrzeb każdego Klienta.
Dbając o to, by przeprowadzony przez nas audyt sprawozdań finansowych odznaczał się najlepszą jakością, wdrożyliśmy procedury zapewnienia jakości zgodne z nie tylko krajowymi, ale i międzynarodowymi standardami rewizji.

Pomimo realizacji badań wyłącznie przez zespoły składające się z osób kompetentnych, Zarząd dużą wagę przywiązuje do prawidłowego przebiegu badania. Na bieżąco biegłym organizowane są konsultacje tematyczne, udostępniane są specjalistyczne pisma i programy informatyczne. Konsultacje i wymiana doświadczeń są kluczową formą zabezpieczenia wymaganego poziomu jakości świadczonych usług w Spółce. Dzięki temu, audyt finansowy i przeglądy sprawozdań finansowych, zasługują na pełne zaufanie Klienta.