Audyt projektów unijnych.

Komisja Europejska, w wielu projektach, wprowadziła wymóg przeprowadzania audytu finansowego i/lub merytorycznego projektów przez audytora zewnętrznego.
Każdy beneficjent może wybrać sobie audytora zewnętrznego, pod warunkiem, że posiada on uprawnienia do dokonywania ustawowych kontroli dokumentów finansowych zgodnie z Dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 roku, Krajowym Standardem Usług Pokrewnych 4400 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Pokrewnych 4400 (IAASB) – uzgodnione procedury dotyczące informacji finansowych lub podobnymi przepisami krajowymi.

Nasza Spółka może sprostać tym wymogom.
Kluczowym etapem badania jest dokładne poznanie charakterystyki projektu, a także związanego z tym ryzyka operacyjnego. Znajomość specyfiki projektu oraz nasza wiedza o specyfice jednostek zapewnią sprawne przeprowadzenie weryfikacji implementacji finansowej oraz ograniczą jego czas i koszt.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów zewnętrznych programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz programów finansowanych z Budżetu Państwa. Audyty projektów unijnych prowadzane są przez niezależne zespoły składające się z biegłych rewidentów o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu w kontroli projektów unijnych, które dokonują audytów pod kątem prawidłowego przebiegu ich realizacji.
Audyt przeprowadzamy zgodnie z powszechnie uznawanymi standardami audytu oraz zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzających oraz wytycznymi Komisji Europejskiej wydanymi dla konkretnych Programów.
Na podstawie przeprowadzonego audytu sporządzamy raport i opinię o prawidłowości realizacji projektu i jego finansowaniu.