Dokumentacja podatkowa dotycząca cen transakcji i innych zdarzeń.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej oraz określenie kryteriów formalnych i merytorycznych jakim powinna ona odpowiadać, wynika z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Celem dokumentacji jest wykazanie, że:
transakcje lub inne zdarzenia pomiędzy podmiotami powiązanymi realizowane są w warunkach rynkowych, co ma oznaczać, że w wyniku istniejących powiązań nie zostały ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty;
nie zaistniała sytuacja, w której podmioty powiązane nie wykazywałby dochodów albo wykazywałby dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby powiązania nie istniały;
ceny stosowane w obrocie pomiędzy jednostkami powiązanymi nie mają charakteru cen transferowych.

Termin „ceny transferowe” oznacza ceny stosowane w transakcjach lub innych zdarzeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi, które nie odzwierciedlają rynkowej wartości transakcji i służą do alokacji dochodu w grupie przedsiębiorstw powiązanych w celu zminimalizowania obciążenia podatkowego.

W grupie podatników zobowiązanych do sporządzania dokumentacji cen transferowych znalazły się także przedsiębiorstwa, które dokonują transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych.
Lista tych państw została na potrzeby podatku dochodowego określona Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2015, poz. 600).

W odróżnieniu od przepisów dotychczasowych ( z przed 2017), kwalifikacja podmiotów zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji cen transferowych opiera się na dwóch kryteriach przedmiotowych.

Pierwsze z nich to kwota przychodów lub kosztów ( w rozumieniu prawa bilansowego), która w ujęciu rocznym przekroczyć musi równowartość 2 mln EUR. Nie ma przy tym znaczenia, czy kwoty te dotyczyły transakcji lub innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi czy niepowiązanymi.

Drugie kryterium przedmiotowe to tzw. kwota, mająca istotny wpływ na wynik podatkowy krajowego przedsiębiorcy.

W praktyce dokumentację podatnicy sporządzać będą dla transakcji lub zdarzeń, mających istotny wpływ na dochód lub stratę podatkową. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że mowa jest o transakcji lub innym zdarzeniu „jednego rodzaju”. W świetle wcześniejszego orzecznictwa sądowego przez „rodzaj” należałoby rozumieć charakter danej czynności prawnych. Odrębnym więc rodzajem będzie sprzedaż towarów i świadczenie usług.

Drugą grupą transakcji istotnie wpływającej na wielkość wyniku podatkowego jest wartości sumy wkładów wspólników do spółki osobowej lub wartość wspólnego przedsięwzięcia przekraczająca równowartość 50 tys. EUR. Kwestia ta ma istotne znaczenie w przypadku wnoszenia aportu do spółki osobowej ………………………….

Potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.

Dla podkreślenia ważności dokumentacji cen transakcyjnych prezentuje się przykłady ujawnionych dotychczas przez organa skarbowe nieprawidłowości:

  • ,,(…) transakcji sprzedaży posiadanych udziałów w spółce z.o.o w łańcuchu podmiotów powiązanych – w celu sztucznego podwyższenia księgowej wartości tych udziałów do wysokości ceny uzyskanej ze sprzedaży podmiotowi niezależnemu, tym samym uniknięcia powstania dochodu podatkowego. Zaniżenie zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za jeden rok podatkowy wyniosło z powyższego tytułu blisko 500 mln zł,
  • jednorazowej dużej umowy – zawartej z większościowym akcjonariuszem dotyczącej przyszłych przepływów finansowych, której faktycznym celem było zapewnienie zagranicznej spółce matce udziału w zysku ze sprzedaży akcji innej spółki, a dla kontrolowanego – powstaniem straty podatkowej. W wyniku kontroli zakwestionowano stratę podatkową w wysokości prawie 300 mln zł,
  • nierynkowej – wysokość opłaty licencyjnej, jaką na podstawie umowy licencjobiorca (podmiot kontrolowany) zobowiązał się uiszczać na rzecz licencjodawcy, tj. zagranicznego udziałowca, której zmniejszenie tylko o 1% spowodowało korektę deklarowanych kosztów podatkowych za 4 lata podatkowe o ok. 25 mln zł,
  • nieprawidłowego klucza podziału kosztów/alokacji zysków w podmiocie krajowym – na skutek nieprawidłowego przyporządkowania funkcji i ponoszonych ryzyk przez centralę i polski oddział. Określony w wyniku kontroli nowy współczynnik podziału zysków pomiędzy centralę i oddział z uwzględnieniem faktycznie pełnionych funkcji,
  • udzielanie pożyczek lub gwarancji pomiędzy podmiotami powiązanymi na warunkach korzystniejszych niż obowiązujące na rynku, tj. bez należnego wynagrodzenia pożyczkodawcy oraz z okresem spłaty kilkudziesięciu lat.

Ministerstwo Finansów po raz kolejny ,,ostrzega” podatników, gdyż prezentowany już na łamach portalu Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej na 2016 r., zakładał w tym zakresie szczególny nacisk kontrolny m.in. na usługi finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo podatkowe i prawne, e–handel, handel elektroniką, handel produktami spożywczymi, handel tytoniem, handel paliwami, handel nieruchomościami. Tak systematyczne komunikaty ze strony MF dotyczące dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oznaczają, iż rok 2018 nie będzie dla podatników okresem do ,,zapoznania” się ze zmianami w zakresie cen transferowych ale czasem wzmożonej ilości kontroli dokumentacji.